Please enter username and password
Username:  
Password:  
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणेपुनर्विनियोजन अर्थसंकल्प संगणक प्रणालीपुनर्विनियोजन अर्थसंकल्प संगणक प्रणाली मध्ये प्रत्येक शिर्षकाखाली झालेला प्रत्यक्ष उत्पन्न / खर्च याबाबतची माहीती (डेटा एन्ट्री) भरुन सादर करावी याची कृपया नोंद घ्यावीमहत्वाची सुचना 2014-2015